Giới thiệu về Hợp tác xã nông nghiệp

Tag:

Hợp tác xã nông nghiệp là một hệ sinh thái thông tin nguồn gốc sản phẩm. Hợp tác xã nông nghiệp là hệ thống truy xuất nguồn gốc mang tính mở để các bên tham gia hệ thống truy xuất nguồn gốc này có thể tham gia với các hệ thống truy xuất nguồn gốc khác. Thông tin sản phẩm được minh bạch giữa các hợp tác xã với nhau. Việc sử dụng tem truy xuất nguồn gốc được thực hiện thống nhất, bài bản và có hệ thống.