Hội thảo "Phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã trên địa bàn Tây Bắc - Tiềm năng, thách thức và giải pháp"

Tag:

Ngày 6/9/2018, tại Sơn La, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam phối hợp với tỉnh Sơn La và Viện Kinh tế Nông nghiệp hữu cơ tổ chức Hội thảo "Phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã trên địa bàn vùng Tây Bắc - Tiềm năng, thách thức và giải pháp"

Toàn cảnh Hội nghị

Hội thảo được Liên minh HTX Việt Nam phối hợp với Tỉnh ủy Sơn La, Viện Kinh tế nông nghiệp hữu cơ tổ chức để quán triệt, tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phát triển KTHT, HTX và chính sách cơ chế của Nhà nước để phát triển kinh tế, xã hội vùng Tây Bắc; đánh giá thực trạng phát triển KTHT, HTX vùng Tây Bắc giai đoạn 2013 - 2017.

Vùng Tây Bắc là cửa ngõ phía Tây của Tổ quốc, có biên giới giáp với Lào, Trung Quốc, là địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, đối ngoại, có tiềm năng và điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế dựa vào thế mạnh nổi trội về tài nguyên rừng, khoáng sản và kinh tế cửa khẩu.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, ông Nguyễn Ngọc Bảo, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam khẳng định, với chủ trương đúng đắn của Đảng, tác động tích cực của Luật HTX năm 2012, sự vào cuộc và hỗ trợ của cả hệ thống chính trị từ trung ương đến địa phương đã thúc đẩy kinh tế hợp tác, HTX có bước phát triển từ năm 2013 đến nay. Số lượng HTX, THT thành lập mới và hiệu quả hoạt động tăng lên qua hằng năm; các loại hình HTX phát triển đa dạng, năng lực tài chính và quản trị HTX được cải thiện; liên kết và lợi ích của thành viên HTX tăng lên thông qua cung ứng dịch vụ đầu vào và đầu ra. Các HTX mới thành lập từ năm 2016 đến nay hoạt động có hiệu quả, nhiều HTX sản xuất gắn với chuỗi giá trị.

Cũng theo ông Nguyễn Ngọc Bảo, các cơ quan Đảng, Nhà nước, cấp ủy và chính quyền địa phương đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế hợp tác, HTX. Nhận thức của các tầng lớp nhân dân và hệ thống chính trị về vị trí, vai trò quan trọng của kinh tế hợp tác, HTX được nâng lên. Chính phủ ban hành nhiều chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp, nông dân, nông thôn, có tác động phát triển kinh tế hợp tác, HTX. Hệ thống Liên minh HTX Việt Nam làm tốt công tác tư vấn, hỗ trợ HTX, tích cực tham mưu cho Chính phủ, cấp ủy và chính quyền địa phương về cơ chế, chính sách hỗ trợ, giải pháp phát triển kinh tế hợp tác, HTX.

Đến tháng 6/2018, cả nước có 21.212 HTX (12.799 HTX nông nghiệp, 7.231 HTX phi nông nghiệp và 1.182 quỹ tín dụng nhân dân), 94.270 THT và 61 liên hiệp HTX; các HTX có 6,6 triệu thành viên, 2,5 triệu lao động thường xuyên, tổng vốn điều lệ hơn 35.000 tỷ đồng, tổng tài sản hơn 80.000 tỷ đồng; tỷ lệ HTX hoạt động hiệu quả đạt hơn 40%.

Hội thảo cũng xác định tiềm năng, thế mạnh một cách toàn diện của các tỉnh Tây Bắc. Từ đó đề ra phương hướng, đường lối, chính sách tốt nhất để có thể phát huy được tối đa tiềm năng nội tại, huy động được nguồn lực từ thị trường trong nước và quốc tế để đưa KTHT, HTX tại các tỉnh phát triển nhanh hơn nữa, góp phần phát triển kinh tế xã hội của vùng, đảm bảo an ninh, quốc phòng, đẩy nhanh xóa đói, giảm nghèo, giảm chênh lệch điều kiện sống so với các địa phương khác.

Liên minh HTX Việt Nam sẽ đề xuất với Chính phủ ban hành Kế hoạch phát triển KTHT, HTX dành riêng cho vùng Tây Bắc giai đoạn 2020 - 2025; ban hành các chính sách hỗ trợ đặc thù cho các HTX, liên hiệp HTX biên giới phát triển bền vững, kết hợp với bảo vệ biên giới Tổ quốc, cho các HTX bảo vệ rừng bền vững vùng Tây Bắc và phát triển HTX, Liên hiệp HTX sản xuất gắn với chuỗi giá trị sản phẩm.

Liên minh HTX Việt Nam cũng sẽ kiến nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương phối hợp với Liên minh HTX Việt Nam triển khai các hoạt động nhằm đẩy mạnh phát triển các HTX, Liên hiệp HTX.

BBT tổng hợp